Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

OBRAZAC OOO

[ Prijava ]

PRIJAVA UPRAVITELJA

Korisnički podaci

 

 


Poštovani

Ovim putem bismo Vam željeli skrenuti pozornost na slijedeće novosti:

  • Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN23/14, 51/14, 121/15, 132/15) su propisane dopune „Obrasca OOO“ koje je Agencija ugradila u Web aplikaciju za unos podataka. Molimo Vas da obratite pažnju na ove stavke te da ih popunite ukoliko se odnose na stanje na Vašem odlagalištu.
  • Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je tijekom 2015. godine provela projekt „Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada“. Projektom su utvrđeni koeficijenti biorazgradive komponente u različitim vrstama otpada za Republiku Hrvatsku. Novi koeficijenti se djelomično razlikuju od dosadašnjih (npr. novi koeficijent za miješani komunalni otpad je 0,65, umjesto 0,67). Molimo Vas da prijavu podataka obavite koristeći upute koje su sastavni dio Web aplikacije te da u ovom izvješćivanju koristite ove koeficijente ukoliko nemate provedenu analizu otpada za otpad koji odlažete na svoje odlagalište.
  • Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) propisan je novi Katalog otpada koji je implementiran u Web aplikaciju.